top strip heb

לימודי יוון העתיקה

 בשיתוף עם החוג להיסטוריה כללית והחוג לתולדות האומנות, התכנית ללימודי יוון מקיימת מקבץ לימודי יוון מהתקופה העתיקה עד ליוון הקלאסית. מוצעים לסטודנטים קורס על אומנות יוון בתקופה הקלאסית וקורסים בהיסטוריה של יוון העתיקה ויוון הקלאסית, הכוללים הן היסטוריה פוליטית והן היבטים מיתולוגיים, חברתיים והיסטוריה תרבותית, תוך דגש על מתודולוגיה ושיטות אינטרפרטציה היסטורית. בנוסף, הקורסים מאפשרים מפגש עם ממצאים וטקסטים מקוריים בתרגום כמו גם עם ספרות מחקר חדשנית